Seloste käsittelytoimista

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ja 30
Laadittu: 02.02.2021
Päivitetty: 19.02.2021
Voimme milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Seloste on voimassa 02.02.2021 alkaen.

1. Rekisterinpitäjä

Neidon Sydän Oy
Y-tunnus: 3156754-4
Sodankyläntie 202
98500 Pelkosenniemi
050 550 8878 

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö Riitta Kulju
Neidon Sydän Oy
Sodankyläntie 202
98500 Pelkosenniemi
050 550 8878 

 3. Rekisterin nimi

 Neidon Sydän Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / henkilötietojen vastaanottajat (tai
vastaanottajaryhmät) / henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on käsitellä Neidon Sydän Oy:n asiakkaiden tilauksien käsittelyyn ja asiakasviestintään tarvittavia tietoja. Tapauskohtaisesti voimme siirtää tilausten toimitukseen liittyviä yhteystietoja kolmansille osapuolille, jotka vastaavat tuotteiden toimituksesta loppuasiakkaalle. Verkkokauppaan tallennettu tieto säilytetään suomalaisen Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelinsaleissa Helsingissä. Palvelimet on suojattu älykkäällä palomuurilla. IDS, Anti-virus ja Mod Security -tekniikat pitävät palvelimen turvassa hyökkäyksiltä. Suomen Hostingpalvelu Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Lisätietoja: www.hostingpalvelu.fi/tietosuojaseloste

5. Rekisterin tietosisältö

● Koko nimi
● Mahd. Yritys
● Sähköposti
● Puhelin
● Katuosoite
● Postinumero ja toimipaikka
● Mahd. Y-tunnus
● Suostumus markkinointiviestintään (kyllä tai ei)
● Mahd. laskutustiedot sis. verkkolaskutus tai sähköpostilaskutusosoitteen
Sekä vain verkkokaupan tietokantaan tallentuvat tiedot:
● Rekisteröitymisaika (pvm. ja aika)
● Viimeisin kirjautuminen (pvm. ja aika)
● Aktiivisuustila (aktiivinen / estetty)
● Ylläpitäjän mahdollisia muistiinpanoja, kuten asiakkaan tekemät erikoistoivomukset
● Viestintä verkkokaupan kanssa
● Tilaushistoria ja tilastot ostoista
● Kupongit
● Ostoskorit
● Saapumissivut ja käytössä ollut ip-osoite
● Asiakasryhmä

 6. Tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

7. Tietojen luovutus

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja tiedon suojaamisen periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin ylläpidosta vastaa Neidon Sydän Oy. Tietojen ylläpitoon on pääsy vain yrityksen työntekijöillä työtehtävien niin edellyttäessä. Neidon Sydän Oy vastaa ja hallitsee keskitetysti oikeuksia rekisteriin pääsyyn tietoturvaohjeistuksen mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja toistaiseksi ja asiakassuhteen jatkuessa. Vähintään kuitenkin sen aikaa, että tilauksen lähetykset on saatu toimitettua tai laskuttamiseen, laskun maksamisen todentamiseen vaadittavan ajan.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa säilytetään huolella siten, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä siihen. Manuaalinen aineisto hävitetään, kun sitä ei enää tarvita.
B. Sähköisesti talletetut tiedot
Tiedot on suojattu teknisesti ja fyysisesti siten, ettei rekisterin ylläpitäjien lisäksi ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Kullakin järjestelmän käyttäjällä on oma tunnus ja salasana.
Manuaalinen aineisto sekä välineet sähköisesti tallennettuun tietoon pääsyyn ovat tilassa, missä on jatkuva kameravalvonta etävalvonnalla, liiketunnistimet ja hälytysjärjestelmät.

11. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen, oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin tietolähteet sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja luovutetaan.
Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Neidon Sydän Oy:lle tästä rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Neidon Sydän Oy voi periä palvelumaksun tietojen koostamisesta, sillä se vaatii merkittävästi työtä.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

12. Tiedon korjaaminen, poistaminen ja käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on itsellään mahdollisuus muuttaa antamiaan tietoja verkkokauppaan kirjautumalla tai kirjallisesti pyytämällä (sähköpostilla tai kirjeellä asiakaspalveluun).
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Rekisterinpitäjän on myös rekisteröidyn vaatimuksesta rajoitettava käsittelyä, mikäli rekisteröity on kiistänyt henkilötietojensa paikkansapitävyyden, mikäli rekisteröity on esittänyt väitteen käsittelyn lainvastaisuudesta ja rekisteröity on vastustanut henkilötietojen poistamista ja vaatinut sen sijaan niiden käytön rajoittamista, tai mikäli rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity ilmoittaa tarvitsevansa niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai mikäli rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn esittämät perusteet. Jos rekisterinpitäjä on rajoittanut käsittelyä mainituilla perusteilla, rekisterinpitäjän on tehtävä rekisteröidylle ilmoitus, ennen kuin käsittelyä koskeva rajoitus
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon.
Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Korjauspyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjän kohdassa 2. nimeämälle edustajalle, ks. yhteystiedot yllä.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

13. Markkinointi

Asiakkaan tietoja ei käytetä, eikä luovuteta markkinointitarkoituksiin. 

14. Verkkokaupan maksuvälittäjien selosteet

Verkkokaupassa käytetään maksuvälittäjiä, jotka turvaavat maksutapahtuman asiakkaalle (kuluttaja/yritys) ja myyjälle (verkkokauppa). Maksutavan valittuaan henkilötiedot välitetään turvallisesti palvelun tarjoajalle maksutapahtuman varmistamiseksi. Maksunvälittäjä tallentaa perustiedot järjestelmäänsä tilauksen ja rahaliikenteen turvaamiseksi. Lue tarkka kuvaus kohdasta 14.1.

14.1 Visma Pay

Tietoja henkilötietojen käsittelystä Visma Pay käyttäjille
Visma-konserniin (jäljempänä "Visma Pay") kuuluva Visma Pay (Paybyway Oy), Y-tunnus 2486559-4, käsittelee henkilötietojasi (jäljempänä "Tiedot") pyytämäsi maksutapahtuman suorittamista varten (jäljempänä "Tarkoitus"). Tietojen käsittelyä säännellään EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella ("Yleinen tietosuoja-asetus"). Visma Pay on Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) valvoma maksulaitos. Visma Pay toimii tietojen rekisterinpitäjänä.
Tiedot koostuvat maksutapahtumasi suorittamiseen tarvittavista tiedoista, esim. luottokorttitiedoista, jos valitsit maksutavaksi luottokortin. Sinun on luovutettava tiedot Visma Paylle, jotta Visma Pay pystyy käsittelemään maksutapahtuman pyytämälläsi tavalla. Oikeudellinen perusta Tietojen käsittelylle kyseistä Tarkoitusta varten on, että käsittely on välttämätöntä, jotta Visma Payn oikeutettu etu käsitellä maksusuoritus toteutuu ja jotta pystyt näin maksamaan ostamistasi tavaroista ja/tai palveluista. Lisäksi Visma Payhyn sovelletaan useita muita lakeja ja asetuksia, jotka koskevat muun muassa rahanpesun torjuntaa. Myös nämä lait velvoittavat Visma Payta käsittelemään Tietoja, jolloin tietojen käsittelyn oikeudellisena perustana on Visma Payta koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämisen välttämättömyys. Jollet luovuta Tietoja, Visma Pay ei välttämättä pysty käsittelemään maksutapahtumaasi.
Visma Pay voi luovuttaa tietoja muille Visma-konsernin yhtiöille Tietojen käsittelemiseksi samaan Tarkoitukseen. Tietoja voidaan luovuttaa muillekin yhtiöille, joita tarvitaan Tarkoituksen toteutumiseen, esimerkiksi omalle pankillesi, valitsemasi maksutavan mukaan. Nämä muut yhtiöt voivat sijaita EU:n/ETA-alueen ulkopuolella. Jollei kyseinen maa tarjoa Euroopan komission mukaan riittävää tietosuojan tasoa, henkilötietojen siirto perustuu Euroopan komission hyväksymiin tietosuojaa koskeviin mallisopimuslausekkeisiin henkilötietojen siirtämiseksi EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, ks. Yleisen tietosuoja-asetuksen 45–46 artikla. Jäljennös kyseisistä mallisopimuslausekkeista on luettavissa osoitteessa
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi
Visma Pay käsittelee Tietoja sen ajan, jonka Paybywayn noudattamat lait ja asetukset velvoittavat jatkamaan käsittelyä. Joissain tapauksissa, joissa tietoja ei enää tarvita tähän tarkoitukseen, käsittely voi lakata aiemmin. Siinä tapauksessa Tiedot poistetaan kaikista Visma-konsernin tietokannoista.
Voit lukea kattavamman tietosuojaselosteen Visman sivuilta: www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu
Mikäli sinulla on kysymyksiä siitä, miten Visma Pay käsittelee Tietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@vismapay.com tai puhelimitse numeroon 09 315 42 037 (arkisin klo 9-17). Voit ottaa yhteyttä myös Visma Payn Tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@vismapay.com. Voit käyttää näitä yhteystietoja halutessasi käyttää Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sinulle rekisteröitynä kuuluvia oikeuksia. Huomaa, etteivät Yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvat oikeudet ole ehdottomia. Sen vuoksi johonkin oikeuteen vetoaminen ei välttämättä aiheuta toimenpiteitä. Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla sinulla on muun muassa seuraavat oikeudet:

  • Tiedonsaantioikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada pääsy Tietoihin sekä tiettyjä tietoja käsittelystä. Nämä tiedot sisältyvät tähän asiakirjaan.
  • Oikaisuoikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat epätarkat Tiedot oikaistua ja puutteelliset tiedot täydennettyä. 
  • Poisto-oikeus – Tietyissä tilanteissa sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan oikeus saada Tiedot poistettua. Tätä kutsutaan "oikeudeksi tulla unohdetuksi".
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Tietyissä tilanteissa sinulla on Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaan oikeus rajoittaa Visma Payn suorittamaa Tietojen käsittelyä.
  • Tietojen siirto-oikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaan sinulla on oikeus saada Tiedot Visma Paylta jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa (tai oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle). 
  • Vastustamisoikeus – Yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaan sinulla on oikeus vastustaa tiettyjä Visma Payn suorittamia tietojenkäsittelytoimia, esimerkiksi Visma Payn oikeutettuun etuun perustuvia käsittelytoimia. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimistolle.