top of page
Tietosuojaseloste

 

Seloste käsittelytoimista

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 ja 30 Laadittu: 01.11.2023 Päivitetty: 01.11.2023 Voimme milloin tahansa päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Seloste on voimassa 01.11.2023 alkaen.

 

Rekisterinpitäjä

 

Neidon Sydän Oy

Y-tunnus: 3156754-4

Kultakeronkatu 4

98530 Pyhätunturi

 

0400428645 

 

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

 

Yhteyshenkilö Riitta Kulju

Neidon Sydän Oy

Kultakeronkatu 4

98530 Pyhätunturi

 

0400428645 

 

Rekisterin nimi

 

Neidon Sydän Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri.

 

1. Yleistä

 

Neidon Sydän Oy käsittelee verkkokaupassa rekisteröityneiden ja palvelua muuten käyttävien henkilöiden (jäljempänä “Asiakas” tai ”Rekisteröity”) henkilötietoja Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tilaamalla uutiskirjeen, rekisteröimällä käyttäjätilin, tilaamalla tuotteita verkkokaupasta, tilaamalla tuotteita Neidon Sydämeltä muuta kautta tai antamalla markkinointiluvan Asiakas antaa Neidon Sydän Oy:lle luvan käsitellä kyseisen Asiakkaan henkilötietoja alla olevien määräysten mukaisesti ja antaa Neidon sydän Oy:lle luvan tallentaa tiedot rekisteriin.

 

2. Henkilötietojen käsittely

 

Henkilötietojen antaminen on sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus. Henkilötiedot saadaan suoraan Asiakkaalta.

 

Neidon Sydän Oy käsittelee Asiakkaan henkilötietoja:

 

 • täyttääkseen sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutensa;

 • noudattaakseen lakisääteisiä velvollisuuksiaan;

 • vaateiden ja oikeudellisiin menettelyihin;

 • tietojenhallinnan mahdollistamiseksi, palvelujen tuottamiseksi ja henkilöasiakassuhteiden hoitamiseksi;

 • suoramarkkinointiin, kohdennetun ja personoidun sisällön tuottamiseksi; sekä

Neidon Sydän Oy:n liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi Neidon Sydän Oy analysoi ja tekee markkina- ja mielipidetutkimuksia ja käsittelee asiakaspalautteita.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteinen velvoite tai oikeutettu etu. Palvelun toteuttamiseen käytettävien tietojen käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon, lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisessä, kuten kirjanpitovelvollisuuksien noudattamisessa, käytettävien tietojen käsittely lakisääteiseen velvoitteeseen ja markkinointitarkoituksissa käytettävien tietojen käsittely muille kuin Neidon Sydän Oy:n nykyisille asiakkaille oikeutettu etuun.

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä Neidon Sydän Oy:n kulloinkin kuuluvissa yhteisöissä ja käyttää näiden sekä yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Yhteydenpitoa varten (toimitusten järjestäminen ja palveluviestien lähettäminen) käsittelemme asiakkaittemme nimi- ja yhteystietoja. Asiakassuhteen tai yhteydenoton perusteella Neidon Sydän Oy:llä on oikeus käsitellä Asiakkaan tietoja. Tietojen avulla voimme varmistaa Asiakkaan henkilöllisyyden, vastata viesteihin, tarjota Asiakkaan haluamaa palvelua ja kehittää palveluamme. Henkilötietojen käsittelyn käytänteet koskevat henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Neidon Sydän Oy:lle tehdessään tilauksen tai rekisteröidessään asiakastilin verkkokaupassa tai muussa yhteydessä.

 

Käsittelemme Asiakkaan seuraavia tietoja:

 

 • nimi;

 • osoitetiedot;

 • puhelinnumero;

 • sähköpostiosoite;

 • tilaushistoria;

 • maksuvälinetiedot, kuten maksuvälineen numero ja voimassaolopäivä

 • henkilötunnus, jos Asiakas on vahvasti tunnistautunut; ja

 • muut tiedot, jotka asiakas antaa tiliä luodessa/muuttaessa, tilausta tehdessä, puhelimitse tai sähköpostitse, kuten esimerkiksi linkitetyn palvelun tunniste, asiakasnumero, tietoja yhteydenotoista asiakaspalveluumme ja käytetyn laitteiston ja selaimen versio-, asetus- sekä muita tunnistetietoja.

 • Rekisteri sisältää ainoastaan käyttäjän itse antamia tietoja. Tietoja saadaan Asiakkaan tekemästä asiakassopimuksesta ja Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana yhteydenpidon ja palvelun käytön kautta. Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon.

3. Tietojen luovutus

 

Neidon Sydän Oy saattaa luovuttaa Asiakkaan tietoja myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli siitä on erikseen Asiakkaan kanssa sovittu. Näitä kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi käyttämämme valtuutetut palveluntarjoajat.

 

Neidon Sydän Oy voi luovuttaa rekisteriin tallennettuja tietoja yhteistyösopimuksen tehneille yhteisölle tilausten toimittamista ja maksujen käsittelyä varten. Neidon Sydän Oy:n yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, eivätkä käytä tietoja muihin tarkoituksiin. Neidon Sydän Oy voi olla velvollinen luovuttamaan asiakastietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää. Käytämme tiettyjä palveluita osana omaa palveluamme ja verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

 

4. Säilytysaika

 

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja toistaiseksi ja asiakassuhteen jatkuessa. Vähintään kuitenkin sen aikaa, että tilauksen lähetykset on saatu toimitettua tai laskuttamiseen, laskun maksamisen todentamiseen vaadittavan ajan.

 

5. Asiakasrekisterin tarkoitus

 

Asiakasrekisteriä käytetään tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Rekisterinpitäjän markkinointiin.

 

6. Asiakasrekisterin suojaus

 

Neidon Sydän Oy verkkokaupan asiakasrekisteriä säilytetään pelkästään sähköisesti. Rekisteri on teknisesti suojattu palomuurein ja salasanoin. Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Asiakasrekisterin tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten.

 

7. Rekisteröidyn oikeudet

 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna Neidon Sydän Oy:n tietosuojavastaavalle.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 

Jos Rekisteröidyn tiedoissa on virheitä tai ne ovat puutteellisia, Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka on viranomaisvalvonnan osalta säilytysvelvollisuuden piirissä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei ole enää olemassa laillista perustetta.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiseen järjestelmään, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

 

Vastustamisoikeus

 

Neidon Sydän Oy voi käsitellä Rekisteröidyn henkilötietoja sopimuksen perusteella osana liiketoimintaa, mikäli käsittely ei loukkaa Rekisteröidyn henkilötietojen suojaa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 

Jos Rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojensa oikeellisuuden tai jos käsittely on lainvastaista, Rekisteröity voi rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, jolloin Neidon Sydän Oy ei pääsääntöisesti käsittele Rekisteröidyn tietoja muuten kuin säilyttämällä tiedon.

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Neidon Sydän Oy:n tietosuojavastaavalle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, ettei Neidon Sydän Oy toimi Tietosuoja-asetuksen mukaisesti käsitellessään Asiakkaan henkilötietoja.

 

8. Muutokset tietosuojaan

 

Neidon Sydän Oy pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

9. Automaattinen päätöksenteko

 

Neidon Sydän Oy ei käytä Asiakkaan tietoja automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

 

10. Tietojen käyttäminen muihin tarkoituksiin

 

Nidon Sydän Oy ei käytä Asiakkaan tietoja muihin kuin tässä selosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Ilmoitamme Asiakkaalle uusista käyttötarkoituksista ja niiden käsittelyperusteista. Tarvittaessa Neidon Sydän Oy pyytää Asiakkaalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

 

11. Tietoturvallisuus

 

Neidon Sydän Oy käyttää hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä toimenpiteitä muun muassa salaus, palomuurit suojatakseen keräämiään ja käsittelemiään tietoja. Kaikista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan niin pian kuin mahdollista soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville ja tietosuojalainsäädännön niin vaatiessa viranomaisille.

 

12. Evästeet

 

Neidon Sydän Oy:n internetsivusto käyttää hyödyksi evästeitä. Evästeet ovat tekstimuotoisia tiedostoja, jotka tallennetaan selaimen muistiin. Yksin evästeiden perusteella emme voi tunnistaa asiakasta henkilökohtaisesti. Mikäli asiakas on rekisteröitynyt palveluumme, voimme yhdistää evästeillä kerättyä tietoa ja asiakkaan antamia tietoja. Evästeitä kerätään, jotta sivustoa voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeitä käytetään lisäksi hyödyksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa. Evästeiden hallinta tapahtuu käyttäjän selainasetuksista. Evästeitä ei käytetä sivustolla, mikäli käyttäjän selainasetukset kieltävät niiden käytön.

 

Kun asiakas vierailee sivustollamme uudella laitteella tai selaimella, asiakkaalta pyydetään suostumus evästeiden asettamiseen ja käyttämiseen eri käyttötarkoituksiin. Evästetyyppejä on kolme: välttämättömät, analytiikkaan ja käyttökokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen liittyvät evästeet. Suostumus koskee vain evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä palveluiden käyttämiselle.

 

Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

 

Evästeillä kerätään mm. seuraavia tietoja sivuston käyttäjistä:

 

 • IP-osoite

 • laitetiedot, kuten selaimen tyyppi ja kieli ja pyyntösi päivämäärä ja aika, ja osoite, josta sivustolle on tultu;

 • asetuksesi, kuten kieliasetukset, sivuston ilmoitukset tai hälytykset;

 • sijaintisi;

 • mitä sisältöä tarkastelet tai millä sivuilla vierailet;

 • sivustohakumme avulla tekemäsi haut

Evästeiden poisto ja estäminen

 

Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen asetuksista. Neidon Sydän Oy ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli asiakas estää evästeiden käytön sivustolla

bottom of page